Img

Uppgifter och målsättningar

Framgångsrik företagsverksamhet utgör grunden för Finlands konkurrenskraft. En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten och näringslivet och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen. Målet är att företagen ska förnyas, växa och internationaliseras genom utnyttjande av Finlands egna styrkor och affärsverksamhetsmöjligheterna i världsekonomin. Tillväxt byggs genom att man försöker skapa synergier mellan arbetspolitik och näringspolitik, genom att rikta offentligt stöd till starkt tillväxtorienterade företag och deras arbetskraftsbehov. I de arbets- och näringspolitiska lösningarna kombineras flexibilitet på arbetsmarknaden och trygghet för arbetstagarna på ett balanserat sätt. Utbildning och kunnande skapar förutsättningar både för att de enskilda individerna ska klara sig och för att ny tillväxt ska skapas.

Ministeriet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är en del av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att främja tillväxt och sysselsättning. Vårt mål är att företagen ska ha framgång och därmed ge upphov till välfärd i Finland. Som en del av statsrådet medverkar ministeriet i genomförandet av regeringsprogrammet, bereder lagstiftning, följer upp och utvecklar de ärendehelheter som hör till dess ansvarsområde samt styr de ämbetsverk som hör till dess förvaltningsområde. Arbets- och näringsministeriet har tre ministrar, näringsministern, arbetsministern samt bostads-, energi- och miljöministern.

More info